Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Οι επιμέρους στόχοι : Η αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων έχει τέσσερις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος επιβάλλεται από την ίδια την περιφερειακή πολιτική της Ένωσης και αφορά την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και στην ενίσχυση της εσωτερικής, σε κάθε περιφέρεια, συνοχής. Ο δεύτερος συνδέεται με την περαιτέρω θωράκιση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη. Πρέπει να δοθούν οι κατευθύνσεις και όλα τα απαραίτητα εργαλεία στις τοπικές κοινότητες για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να συμβάλουν, έτσι, στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξειδίκευση των κατευθύνσεων των Περιφερειακών Πλαισίων ώστε να υποστηριχθούν πιο αποτελεσματικά οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι νέες Κρατικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όταν θα καταρτίζουν τα μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Θα υπάρξει, επίσης, συνεργασία με τους Καλλικράτειους Δήμους ώστε να βοηθηθούν στο σχεδιασμό της χωρικής ανάπτυξης που εμπίπτει στη δική τους αρμοδιότητα. O τρίτος στόχος είναι να υπάρξει συμπληρωματικότητα των μέσων και των πολιτικών παρεμβάσεων, καθώς και μεγαλύτερη συνέργεια των εκτελούμενων έργων και των προγραμμάτων με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ο τέταρτος στόχος απαντά στην ανάγκη να δοθεί επικαιροποιημένη κατεύθυνση στο υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού, δηλαδή στα Ρυθμιστικά Σχέδια (εκτός του ΡΣ της Αθήνας που ενέχει ισχύ Περιφερειακού Πλαισίου), στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, στις ζώνες οικιστικού ελέγχου κ.λ.π. Και όποιος κατάλαβε για την τύχη των εκκρεμών προς υπογραφή σχεδίων χωρικής....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου